האוניברסיטה העברית לנוער

האוניברסיטה העברית לנוער פועלת להעצמה ולהעמקה של מעורבות האוניברסיטה בקהילה ולחשיפת אוצרות הידע והרוח האצורים והנוצרים בין כתליה.

אנו מציעים מגוון פעילויות מאתגרות, מרחיבות אופקים ומלהיבות אשר מדביקות רבים "בחיידק" הסקרנות. פעילויות אלו מפגישות ילדים ונוער עם חזית המחקר המדעי, מעניקות כלים לניתוח בקורתי וחשיבה יצירתית ומעודדות צעירים לרכישת השכלה גבוהה בכלל ובמקצועות המדעיים והטכנולוגיים בפרט.

פעולות האוניברסיטה העברית לנוער מתקיימות בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית ירושלים ומנהלת חינוך ירושלים (מנח"י), הקרן לירושלים וקרנות נוספות, הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) וכן עם משרד החינוך, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד רוה"מ ומשרד החוץ, מוסדות המחקר ועילית החברות המובילות את התעשייה בישראל.

שיתוף הפעולה והשיח עם הקהילה הסובבת זוכים להצלחה רבה ואנו שוקדים בכל עת להרחבתם ולהעמקתם.

 

 

 

מדע וחינוץ בשירות הקהילה - הרשות לקהילה ולנוער

 

 

 

 

 

 

 

חזון

האוניברסיטה העברית לנוער מאמינה בפתיחת צוהר לילדים ובני נוער לחזות ביופי נופיו של המדע כפי שנלמד ונחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.

לב העשייה שלנו הינו חיבור ילדים ובני נוער לעשייה מחקרית מדעית והרחבת אופקיהם בתחומי הדעת הנלמדים באקדמיה.


האוניברסיטה העברית לנוער חרטה על דגלה את הערכים הבאים:

מובילות

מובילות למצויינות אקדמית- טיפוח תלמידים מצטיינים וקידום המצויינות כערך בקרב ילדים ובני נוער

רב-תחומיות ובינתחומיות

הנגשת רוחב היריעה הנלמדת באקדמיה תוך שילוב דיסיפלינות שונות ודיאלוג ביניהן.

יצירתיות

גירוי הילדים ובני הנוער לחשיבה יצירתית, חוצת גבולות אשר ממציאה, מפתחת ויוצרת חידושים לרווחת הכלל.

רב-תרבותיות

מדע לכולם- הפיכת המושג מדע לנחלת הכלל, שיחרורו מהקשריו האליטיסטיים והבאתו בפני מספר גדול ככל האפשר של ילדים ובני נוער.

בין- לאומיות

שיתוף פעולה בתוכניות ויוזמות בינלאומיות מתוך הכרה כי מדע הינו חוצה גבולות.

ירושלים – חיבור קהילה ואקדמיה

האוניברסיטה העברית לנוער רואה את עצמה כגורם משמעותי לחיזוק ולקידום החיבור של בני נוער לעיר ירושלים ולמדינת ישראל, הן דרך החיבור לחזית המחקר, לאוניברסיטה ולמעבדות, דרך החוויה המדעית, והן ביצירת רשת בוגרים מצטיינים-מובילים ששורשיה נטועים עמוק בהוויה הירושלמית ובחברה הישראלית.

 

מדענים צעירים וסקרנים בפעילויות הרשות לקהילה ולנוער.

 

 

 

אנחנו במספרים

 

.

הפעילויות ממשיכות! הרשמו היום!

 

 

מבנה

צוות

תקנון

 

תקנון תכניות ופעילויות האוניברסיטה העברית לנוער

א. כללי

 • ללא אישור התלמיד וההורים את התקנון וחתימה על טפסי אישורי ההורים לא יוכל/תוכל התלמיד/ה להשתתף בתכניות האוניברסיטה העברית לנוער.
 • על התלמיד/ה להתנהג באופן הולם, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים באוניברסיטה.
 • התלמיד/ה והוריו/ה מצהירים כי התלמיד/ה לומד/ת במערכת החינוך הרגילה וכי הוא/היא במצב בריאותי תקין ואינו/ואינה סובל/ת מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו/ה עיסוק בחומרי מעבדה. על  ההורים להודיע על כל שינוי במצב בריאותו/ה של התלמיד/ה כאמור בצירוף חוות דעת רפואית במקרה הצורך. המשך השתתפותו/ה בפעילויות ייקבע ע"י האוניברסיטה העברית לנוער.
 • כל תלמיד/ה אחראי/ת לברר עם המדריך/ה המקצועי/ת או במשרדים באיזו כיתה/מעבדה מתקיימת הפעילות בה הוא/יא משתתף/ת. תלמיד/ה אינו/ה רשאי/ת להיכנס לכיתות של פעילויות שאינו/הם רשום/ה אליהן.
 • התלמיד/ה והוריו/ה יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד/ה לאוניברסיטה לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק.
 • האוניברסיטה לנוער תהיה רשאית להפסיק באופן זמני /או לצמיתות את השתתפותו/ה של תלמיד/ה אשר הפר את הוראות התקנון.
 • בכל תלונה אודות הפעילות, יש לפנות למשרדי האוניברסיטה העברית לנוער באמצעות כתובת המייל- outreach@savion.huji.ac.il סגל האוניברסיטה העברית לנוער מתייחס ברצינות רבה לכל תלונה, ויעשה את המרב כדי לטפל בה.

 

ב. מדיניות ביטול פעילות

1. מחנות מדע (נוער שוחר מדע):

 • דמי רישום בסך 5% מעלות המחנה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לכל נרשם / משתתף לא יוחזרו בכל מקרה.
 • ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד לכל נרשם / משתתף, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
 • ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום השני לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 300 ₪ לכל נרשם / משתתף.
 • כל ביטול שיתקבל החל מיום הפעילות השלישי ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות לכל נרשם / משתתף.
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

*מדיניות ביטולים במקרי קורונה:

 • במקרה של ביטול השתתפות במחנה, לפני תחילתו, עקב הידבקות של נרשם בנגיף הקורונה או כניסתו לבידוד, יוחזר התשלום ששולם, בניכוי דמי רישום.                                                           
 • במקרה של הידבקות בנגיף הקורונה של משתתף או כניסתו לבידוד במהלך המחנה, או במקרה של ביטול המחנה עקב הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה, יינתן החזר חלקי למשתתפים בהתאם לימי המחנה שלא התקיימו עקב כך.

 

2. חוגים ותוכניות שנתיות (נוער שוחר מדע):

 • דמי רישום בסך 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) לא יוחזרו בכל מקרה.
 • ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בניכוי דמי רישום בלבד, עד 14 יום ממועד הרישום ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן עבודה לפני מועד תחילת הפעילות.
 • ביטולים שיתקבלו החל משני ימי עבודה לפני מועד תחילת הפעילות ועד היום הרביעי לפעילות (כולל) יחויבו בדמי ביטול (נוסף על דמי הרישום) בסך 250 ₪.
 • כל ביטול אחרי המפגש החמישי ואילך יחויב במלוא סכום הפעילות.
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

3. סדנאות מקוונות (נוער שוחר מדע):

 • ביטול עד שני ימי עבודה לפתיחת הפעילות יחויבו ב- 35 ש"ח. ביטול עד המפגש השני בפעילות כולל יחויבו ב- 65 ש"ח. ביטול שיעשה לאחר מכן יגרור חיוב בשכ"ל מלא
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל nsmada@savion.huji.ac.il  חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

 

4. מגמות על אזוריות:

 • ביטולים שיתקבלו עד לתאריך 31.10 של אותה שנה (שנת ההרשמה) יחויבו ב 5% מעלות המגמה (ללא התייחסות למועד הרישום).
 • ביטולים שיתקבלו לאחר 31.10 ועד לתאריך 31.12 של אותה שנה יחויבו בסך של 350 ₪.
 • ביטולים שהתקבלו מתאריך 1.1 של השנה הבאה יחויבו בסכום המלא של המגמה.

 

תוכנית אודיסיאה (מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה):

 • רישום ותשלום- תכנית אודיסיאה הינה תכנית המסובסדת ברובה הגדול על ידי קרן מיימונידיס ומשרד החינוך. ההשתתפות העצמית של הורי התלמידים עומדת על 2000 ש"ח לשנה ו-500 ש"ח ללימודי הקיץ.
 • הנחות עובד אוניברסיטה- לא יינתן על ידי האוניברסיטה סבסוד נוסף על הקיים עבור שכר הלימוד בתכנית.
 • החזר במקרה של החלטה על הפסקת הלימודים-
  • במקרה של פרישה מהלימודים בתכנית עד לסוף סמסטר א, תוחזר מחצית משכר הלימוד.
  • במקרה של פרישה במהלך החודש הראשון לתחילת הלימודים האקדמיים, יוחזר מלוא שכר הלימוד.
 • סדנת הקיץ הממיינת, המהווה את השלב השלישי בתהליך המיון, טרם תחילת הלימודים בתכנית, מתקיימת בתשלום. תשלום זה לא יושב, בין אם התלמיד התקבל לתכנית ובין אם לאו, וכן ללא קשר לבחירת התלמיד שלא להשתתף בתכנית במקרה שהתקבל אליה. בכלל זה, תלמיד שנרשם לסדנת הקיץ ולא הופיע או בחר לעזוב במהלכה לא יהיה זכאי להחזר.
 • ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב למייל למרכז המעבדות ע"ש בלמונטה  belmonte@savion.huji.ac.il .  חובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.
 • קישור לתקנון התכנית המלא הכולל מדיניות רישום, מלגות, חובות התלמידים, הטבות כסטודנטים ועוד. https://belmonte.huji.ac.il/book/regulations